Inloggen

Welkom:

Funkybabes en Funkyhunks heeft nu 255.982 leden, waarvan:
babes127.579 babes
hunks128.401 hunks


Er zijn nu 2 leden ingelogd:
babes0 babes
hunks1 hunks


Wie zijn er online?

Snelste stijgers

Disclaimer Funkybabes/Funkyhunks

Door je aan te melden op Funkybabes/Funkyhunks ga je automatisch akkoord met het ontvangen van onze nieuwsbrief. Indien op vrijwillige basis gevraagd wordt om persoonsgegevens(zoals adres ed.), bijvoorbeeld in het kader van een wedstrijd of het versturen van een nieuwsbrief, zal expliciet aangegeven worden waarvoor deze zullen worden gebruikt. Funkybabes/Funkyhunks zal de verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke actie betrokken zijn, tenzij hier nadrukkelijk toestemming voor gegeven is. Spammen,reclame maken,commerciŽle activiteiten het verwerven van modellen (non-commerciele) fotografische activiteiten zijn verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van Funkybabes/Funkyhunks.Voor statistische doeleinden worden bezoekers statistieken van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoek aantallen en bezoek frequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De identiteit van de bezoeker blijft onbekend. Het huidige beleid is dat deze gegevens niet gekoppeld worden aan verstrekte persoonsgegevens.Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van onze sites die bij het Funkybabes/Funkyhunks netwerk horen, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Funkybabes/Funkyhunks is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook ten gevolge van deze fouten.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina's van Funkybabes/Funkyhunks zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster[s]. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze websites, of met de tijdelijke onmogelijkheid tot raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die op onze websites verkregen is. Funkybabes/Funkyhunks garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Funkybabes/Funkyhunks.nl Profielensite verkregen informatie. De informatie op onze websites wordt continu aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Funkybabes/Funkyhunks behoudt tevens het recht -tenzij anders overeen gekomen met de auteur- ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeldmateriaal. Een bezoeker/ster van onze websites mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Funkybabes/Funkyhunks.

De bovenstaande disclaimer is het laatst gewijzigd op Maandag 7 juli 2005 . Funkybabes/Funkyhunks behoud het recht om deze disclaimer te wijzigen. Deze disclaimer is daarom onder voorbehoud.